Regulamin - BikeHobby
Photo by: Missy S Link: http://www.flickr.com/photos/listenmissy/5087404401/ Photo by: Daniel Parks Link: http://www.flickr.com/photos/parksdh/5227623068/ Photo by: Mike Ranweiler Link: http://www.flickr.com/photos/27874907@N04/4833059991/

Regulamin sklepu:

Właścicielem sklepu internetowego bikehobby.pl jest firma RowerSzop Iwona Kasjanowicz ul. Spacerowa 5 16-400 Suwałki NIP: 844-145-18-36 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie ceny w sklepie bikehobby.pl wyrażone są w złotych polskich.

I. Wysyłka do 48H roboczych (z reguły 12-24H) od momentu zaksięgowania przelewu/wyboru sposobu dostawy. Do każdego zakupu dołączony jest rachunek/faktura (brak możliwości wystawienia faktury VAT - firma nie jest czynnym podatnikiem VAT).

II. 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwaną dalej Ustawą, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu. Prawo do odstąpienia zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje nabywcom będącym przedsiębiorcami (zakup na fakturę/na firmę).

2.Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy

i wysłane, według wyboru:

a)wiadomością e-mail, na adres: sklep@bikehobby.pl,

b)w formie pisemnej, na adres: Bartosz Żuk ul. Baśniowa 19, 80-180 Gdańsk

3.Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać datę jego złożenia, datę odbioru towaru. Wzór oświadczenia:

Miejscowość .. Data …

Adresat...(w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy…

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …

Imię i nazwisko Klienta(-ów) …

Adres Klienta(-ów) …

Nr rachunku bankowego Klienta(-ów) ...

Podpis Klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.

4.Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a)o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wykonana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz, w których na życzenie Klienta dokonano jakichkolwiek zmian;

c)w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d)w której Klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

5.Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6.Zwracane rzeczy muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie całkowicie niezmienionym. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy. Zwracane towary nie mogą nosić śladów montażu itp.. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek nadanych do niego za pobraniem. 

7.Sprzedający w ciągu 14 dni zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za towar, z zastrzeżeniem pkt 6., na wskazany w treści odstąpienia numer rachunku bankowego.

8.Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może:

a)żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo

b)żądać usunięcia wady albo

c)złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

9.Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

10.W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności rzeczy z umową sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany przedmiot wraz z opisem uszkodzeń oraz z podaną sytuacją kiedy dana usterka występuje. Opis taki winien być jak najbardziej dokładny.

11.Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wadliwego przedmiotu. W uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany. W procedurze reklamacji sklep nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia ewentualnego sporu.

12.Reklamowany przedmiot jest odsyłany Klientowi w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

III. Wysyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy InPost. Zakupione towary dostarczane są w bezpiecznych opakowaniach zastępczych, chyba że z opisu i/lub zdjęć wynika inaczej (informacja o oryginalnym opakowaniu). UWAGA: NIE WYSYŁAMY ZA POBRANIEM.

IV. Podstawowym sposobem kontaktu jest e-mail. Na wszelkie wiadomości staramy się odpowiadać możliwie najszybciej.

V. Odbiór osobisty możliwy jest po dokonaniu płatności przelewem oraz wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i terminu odbioru.

VI. Zabronione jest wykorzystywanie zdjęć i/lub opisów naszych aukcji/oferty sklepowej bez uzyskania pisemnej zgody. W przypadku ujawnienia łamania praw autorskich, zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne.

VII. Akcesoria/części/komponenty rowerowe zakupione w naszym sklepie powinny być montowane wyłącznie w specjalistycznych serwisach rowerowych przez osoby o wysokich kwalifikacjach w zakresie montażu/serwisu rowerów i części rowerowych.

VIII. Dokonując zakupu w naszym sklepie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia i wysyłki.

IX. Oferta sklepu nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego, ma jedynie charakter orientacyjny jeśli chodzi o bieżącą dostępność towaru. W przypadku niedostępności kupujący jest natychmiast informowany.

PRAWA AUTORSKIE:

Zabronione jest wykorzystywanie zdjęć i/lub opisów z naszych ofert bez uzyskania pisemnej zgody i wcześniejszego ustalenia wynagrodzenia. W przypadku ujawnienia łamania praw autorskich, zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne.

Jednorazowa opłata za wykorzystanie zdjęcia to 150,00 zł/1 zdjęcie. W przypadku chęci zakupu zdjęcia prosimy o kontakt pod adres e-mail: sklep@bikehobby.pl w celu ustalenia szczegółów. W przypadku ujawnienia łamania praw autorskich (użycie zdjęcia bez naszej zgody) naliczana będzie opłata j.w. od każdej fotografii.


Pozdrawiamy!

BIKE HOBBY